" لیلی نام تمام دختران زمین است "

 

لیلی زیر درخت انار نشست.

درخت انار عاشق شدة گل داد،  سرخِ سرخ.

گل ها انار شد، داغ داغ. هر اناری هزار تا دانه داشت.

دانه ها عاشق بودند، دانه ها توی انار جا نمی شدند.

انار کوچک بود. دانه ها ترکیند. انار ترک برداشت.

خون انار روی دست لیلی چکید.

لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید. مجنون به لیلیش رسید.

خدا گفت: راز رسیدن فقط همین بود.

کافی است انار دلت ترک بخورد.

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید