دوستی

 

اگرسزاوار است که دوست با جزر زندگی ات آشنا شود، بگذار تا با مد آن نیز آشناگردد، زیرا چه امیدی است به دوستی که می خواهی در کنارش باشی ، تنها برایساعتها و یا قلمرو مشخصی؟

"جبران خلیل جبران"

/ 0 نظر / 11 بازدید