نونا

زندگی قصه تلخی است که در آغازش بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم

جبران خلیل جبرانهنگامی که به بالای کوه رسیدید، تازه آغاز بالا رفتن است .

 ((جبران خلیل جبران))

 

وقتی از دارایی خود چیزی می بخشی چندان بخشش نکرده ای، بخشش حقیقی آن است که وجود خود را به دیگری بخشی .

 ))جبران خلیل جبران((

 

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی، دست به دعا برداری .

 ))جبران خلیل جبران((

 

دوستی همواره یک مسئولیت شیرین است، نه یک فرصت .

 ))جبران خلیل جبران((

 

چه ناچیـز است زندگی کسی که با دستهایش چهره خود را از جهان جدا سـاخته و چیـزی نمی بیند جز خطوط باریک انگشتانش را .

))جبران خلیل جبران((

 

 

 

 

  
نویسنده : نونا ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱۳